<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wijgmaal - Leuven

maandag, juli 24, 2006

Wat kom je allemaal tegen als je met de fiets van Wijgmaal naar Leuven gaat? Eenden, vissers, DHL-busjes, meisjes met korte rokjes, ongelooflijk ingewikkelde kruispunten, gras en af en toe zelfs een verdwaalde dronkaard die vol verwondering naar de Stella Artois toren kijkt. Deze keer ging mijn aandacht echter volledig naar de architectuur op mijn weg, met onderstaande plaatjes als resultaat.

Mijn topper blijft ongetwijfeld de eindbestemming: Het treinstation van Leuven met aangrenzend het busstation door Manuel de Solà-Morales.leave a comment