<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

It's funny 'cause it's true

zaterdag, juli 22, 2006

Zonet, tijdens een van mijn volledig willekeurige internet zoektochten, ontdekt dat wat ik het aller grappigste vind, ook meestal de waarheid is. Dit maakt mijn favoriete quote "it's funny because it's true" direct ook de complete waarheid. De snoodaards die mij hierop hebben gewezen zijn varietyshac met hun hilarische filmpjes. (ik raad roadtrip, the rehearsal, bakesale en vooral 34-14 ten sterkste aan). Het deed me ook een beetje denken aan het zeer grappige "het eiland" van woestijnvis, waar ze de hele businesswereld belachelijk maakte met situaties, die weliswaar in minder overdreven mate, ook ongetwijfeld echt zoude kunnen gebeuren. Ruzies en discussies over de meest banale dingen. Volledig geschifte en mentaal gestoorde karakters die je in deze nogal ontwrichte maatschappij ook wel eens tegenkomt. Ik denk, ondanks het feit hij alles behalve grappig is, direct aan Filip Dewinter.

leave a comment