<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

E314 Monster

zaterdag, juli 29, 2006

Alles ziet er grootser en spectaculairder uit als het zonneke weg is. Ik weet niet of dat is door de afwezigheid van voldoende verlichting, door het hoger percentage alcohol in mijn bloed of gewoon omdat ik een vreemd mens ben, en ik mij die dingen volledig lukraak, zonder aanleiding of rede voorstel, maar het lijkt zo. Zo ook volgende foto van de viaduct van de E314, wanneer die over de vaart (kanaal Leuven-Mechelen) gaat. Op klaarlichte dag is dat een van de zoveel saaie dingen dat je per dag tegenkomt. In de nacht is het plots een of ander kolosaal kunstwerk, een dubieus monster dat je razendsnel opmerkt dankzij zijn enorme spotlichten die op je plots enorme voorhoofd staan gericht, dat je dan wil opvreten, verteren, en terug in de vaart gooien.

Ondanks het feit ik daar weerloos met mijn gsm-cameratje stond, wachtte het gedrocht af. Er stopte namelijk een auto. Een vies blauw opel corsatje, met een nog viezer zat ventje in. "wete ga wa dee opeluchtfoof na es?", vroeg hij al stotterend "hij zij toch die ket van op cafe da just he?". Ik bleef echter volledig geconcentreerd naar de monsterachtige brug kijken. "ik weet nikske van een opeluchtfoof" zij ik verbaasd, en fietste even later weg van de twee gedrochten.


Achteraf bekeken zal het wel de alcohol in het bloed geweest zijn, ondanks het feit ik amper iets op had.


En nu voor mijn rubriek ,volledig off topic en nutteloze links:

Geef toe, past er iets beter bij kiwikommer dan een musical over fruit?

leave a comment