<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jupiler-brol

woensdag, juli 26, 2006

Vandaag strompelde ik ,al zwetend als een hond met een of ander klierprobleem en extreem puffend, door mijn lokale supermarkt naar de kassa. Als een voorbeeldige klant legde ik mijn aankopen (waaronder overdreven veel fruit en een doos citroensorbet) op de rolband. Ook bij de betaling deed ik niets abnormaals. Net toen ik alles in mijn rugzak had geduwd, gaf de verkoopster mij een afstandbediening van Jupiler. Ik zeg "neen danku". Zij zegt: "maar het is gratis". Ik laat voor de tweede maal merken dat ik echt niet de nood heb om zon brol in mijn rugzak te stoppen. Ze dringt echter aan, er vallen wat vieze blikken, en om toch maar geen scène te maken neem ik het prul aan, en ga naar men fietske.

En nu zit ik hier dan, met een van de zovele promotiematerialen die bepaalde merken toch o zo vaak naar de klanten willen toegooien. Ik vraag me dan of, denken die merken nu echt dat de klant door zo iets meer aankopen gaat doen van dat merk?? Voor een afstandbediening, overduidelijk uit het allergoedkoopste plastiek gemaakt, en waarvan je direct ziet dat het hoogstens een maand gaat functioneren.

En amai, inventief dat het marketingteam van Jupiler is. Op de achterkant van de afstandsbediening staat zo maar even een toets waarmee je je schoonmoeder het zwijgen kan opleggen. Deze toets is er voor financiële redenen gewoon opgedrukt, en lijkt van de verste verte nog niet eens op een drukknop. Nu nog "Jupiler" in Comic Sans geschreven, en het was compleet.

  1. Anonymous Anoniem said:

    Kende je nu maar iemand die zulke brol maar al te graag zou overnemen...

  1. Anonymous Asfaltkonijn said:

    Ah, een mede Comic Sans hater - join the club :)

leave a comment