<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

oproep naar moordenaar

maandag, augustus 07, 2006

Wel even een oproep naar mijn toekomstige moordenaar: vertel mij aub wanneer het moment daar is, ik wil net voor dat ik sterf nog iets ongelooflijks memorabel en nobel zeggen.

Ik twijfel nog tussen:

-het zeggen van een totaal ongepast woord zoals: postnatale depressie, postorderbedrijf en chronische slapeloosheid

-het zeggen van een slimme spreuk zoals: "beleef elke dag zoals het de middelste van je leven is, want toen was je het knapste" of "wist je dat de kans dat dit gebeurd zeer klein is"

-het zeggen van een zin dat je moordenaar nog wat extra verward zoals: "al ooit selder met perzik gegeten?" Of "Al gehoord wat die Paris Hilton overlaatst gedaan heeft?"

-tellen en zien hoe ver je geraakt voor je sterft: "1, 2, 3, 4, 5, 6, Aagrhh..."

danku

leave a comment