<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

zoek me rijk

vrijdag, augustus 11, 2006

Wist jij dat Google 9,7 miljard euro waard is?

Dat zijn 650 miljoen iPod Nanos of 67361 Aston martin DB9's. Omdat deze cijfers mij wel aanspreken presenteer ik met trots het volgende project:

Aanschouw hier, de lancering van de nieuwe "zoekrobot", Poogle. Poogle is niet zomaar de eerste de beste zoekrobot, neen, deze "zoekrobot" is helemaal op u afgestemd. Het is geen onpersoonlijk softwaresysteem dat op saaie en debiele manier zoekt naar je vragen, neen, het is een echte mens van vlees en bloed achter zijn pc, die zijn hard en ziel blootlegt om u de beste en relevantste resultaten voor te schotelen. Uiteraard mag je daarbij op onze discretie rekenen en zal de informatie dat ik ontvang waarschijnlijk niet doorverkocht worden aan derden.

Het principe gaat als volgt. Als u een onderwerp hebt waar u meer over wil weten, post u het hier bij comments, en dan zet ik mij er aan om u uit de nood te helpen. Ik vraag echter wel een weliswaar verwaarloosbaar kleine compensatie van 20euro per zoektocht. Zo kom ik met een geraamd aantal van 480 miljoen opdrachten aan mijn doel: de waarde van Google

Ik dank u voor uw aandacht

  1. Anonymous Jasper said:

    Als we zo'n zoekterm opgeven, hoeveel 'relevante' resultaten krijgen we dan voor die 20 euro?

  1. Blogger depolle said:

    hangt af van de koers van de dollar, de prijs van een vat ruwe olie en de inflatie in West-Europa.

    kan varieren van 1 heel relevant resultaat tot 20 heel relevante resultaten.

    In weekends krijg je ook 10% minder relevante resultaten.

leave a comment