<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

vraagje

woensdag, augustus 09, 2006

Ik heb de DaVinci code niet als boek gelezen, nog als film gezien.

Ben ik dan onhip?? Of zijn de rest van mijn ongelooflijk hippe zaken genoeg om mijn status van hipheid naar boven te hijsen?

 1. Anonymous Anoniem said:

  "noch" is hipper dan "nog" ;)

 1. Blogger depolle said:

  net niet...

  -nog is fout geschreven
  -fout geschreven verwijst naar een of ander taalkundige stoornis
  -taalkundige stoornissen zijn ongelooflijk hip.

 1. Anonymous een hippe meit said:

  als je bezig bent met je hipstatus, ben je ongeloofelijk onhip
  en dus gewoon een zielige wannabee

 1. Anonymous Tine said:

  nee, want boek en film zijn slecht! En niet aan te raden!

leave a comment