<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Amusante droom

woensdag, augustus 09, 2006

Ik heb nu sinds kort een vakantiejob in het provinciehuis van Leuven. Dit is, toch zeker voor Belgie, een vrij hoog gebouw, en ik ben altijd al een beetje gefascineerd geweest door hoge gebouwen. Nu mijn droom ging als volgt:

Ik zit zoals gewoonlijk mijn ding te doen in dat gebouw, als ik plots het lumineus idee krijg om met de lift naar het dak te gaan. Eens op het dak bewonder ik een tijdje de mooie Leuvense skyline als plots, uit het niets, een windvlaag mij van het gebouw blaast.


Vervolgens val ik in slowmotion van het gebouw, te pletter op het kasseien pleintje waar mijn fietske staat, met dus een opengereten lichaam als resultaat. Ik ben dood, maar mijn droom gaat verder. Allemaal geshockeerde ramptoeristen rond mij. Mijn collega's kijken ook nogal verbaasd. De politie komt ter plaatse en constateert dat het zelfmoord moet geweest zijn.

Ze gaan naar mijn huis, waar ze een stel verbaasde en onwetende ouders tegenkomen. Onwetend dat ze uiteraard niet echt opgemerkt hadden dat ik zelfmoord wou plegen.

Dan, door een of ander toeval komt de politie terecht op mijn blog, waar ze zien dat 3 van mijn 4 laatse posts gaat over het feit dat ik denk dat ik dood ga gaan.

Conclusie: de jongen heeft zelfmoord gepleegd, omdat hij een geschift kind is

Ik heb plots geen zin meer om naar dat dak te gaan

  1. Anonymous Jasper said:

    Hé! Liever dat dan kleuters op het werk! :)

leave a comment