<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pukkelpop frustraties

zondag, augustus 27, 2006

Pukkelpop is nu al een week voorbij, en nog steeds heb ik spijt dat ik niet ben geweest, en zo Daft Punk heb gemist. Uit pure frustraties heb ik dan maar "Interstella 5555" gedownload. Voor de mensen die niet weten want Interstella 5555 is; Dat is dus het tweede meest recente en populairste Daft Punk album, dat volledig gegoten is in een manga-achtig animatiefilmpje van een uur. Kleine troost want tegen over het live concert zal het hoogst waarschijnlijk niets geweest zijn. Hier een voorbeeldje van het geweldige nummer "aerodynamic".

Ik heb dan ook besloten dat ik zal proberen er voor te zorgen dat Daft Punk volgend jaar naar Rock Werchter gaat. Ik weet dat die mannen nog maar pas hun laatste album af hebben, en dat het heel onwaarschijnlijk is dat ze Volgende zomer de zomerfestivals gaan afschuimen, maar ik blijf optimistisch.

Als ze toch niet komen is het ontvoeren van de dochter van Herman Schuurmans en zo Daft Punk afdwingen een mogelijkheid.

leave a comment