<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vervolg Poogle-crisis

zondag, augustus 20, 2006

Na talrijke verwijten en vieze blikken langs beide kanten, zijn de directie en de vakbond nog steeds niet tot een compromis gekomen over het Poogle-dispuut. Volgens betrouwbare bronnen is het zelfs zover geëscaleerd dat er met voedingswaren, hard meubilair, en ontlasting van vakbondsleden naar elkaar is gegooid. Door deze onvoorziene en directe douchepauze wordt de beslissing tot definitief faillissement van Poogle uitgesteld tot minstens volgende week.

Ondertussen valt er opgemerkt te worden dat de grote, maar spijtig genoeg gierige, fanbase van Poogle de SteunPoogle vzw heeft opgericht, wat o.a. te zien is aan hun website www.redkevin.be Volgens de eenmannige oprichter van de vzw is de ludieke actie broodnodig. "ik wil de Belgische economie redden van de ondergang, dat er onenigheden zijn bij het bestuur van Poogle tot daar aan toe, maar dat ze die niet uitvechten boven de hoofden van tienduizenden immigranten en hardwerkende Belgen, het is een puur egoïstische daad!".

Wij bij de redactie verwachten spijtig genoeg nog geen direct einde aan de Poogle-crisis.

  1. Anonymous Mr. F Rossaert said:

    Je kan misschien vragen aan het monopolistisch bedrijf Sony Fredricsson dat ze bereid zijn het voltallige werknemersbestand over te plaatsen naar 1 van hun veel gevraagde jobben in de zout-zuur mijnen in Zimbabwé?

    De directeur van zowel Sony als Fredricsson zijn zeer bereidwillig en bieden ieder van de werknemers een eigen WC aan!

  1. Blogger depolle said:

    ik vrees dat de eenmannige werknemer dit niet wilt. hij gaat liever op 20 jarige leeftijd op brugpensioen.

leave a comment