<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

opmerking over zuivel

donderdag, augustus 24, 2006

gisteren voor de verpakking van 20736 Vitalinea putjes, 3888 Fruix potjes en 14400 actimelpotjes gezorgd. En wat heb jij gedaan?

 1. Anonymous gugfuz said:

  Iets nuttig?

 1. Blogger depolle said:

  sins wanneer is een vakantiejob niet meer nuttig?
  het feit dat ik de hoeveelheid potjes heb uitgerekend is al iets minder nuttig.

 1. Anonymous gugfuz said:

  Het was niet denigrerend bedoeld. Maar er zijn nu eenmaal veel dingen die nuttiger zijn dan potjes vullen, zoals de wereld redden, creatieve uitspattingen, een babbel doen.
  Maar daar verdien je geen geld mee, true.

 1. Anonymous Mr. F. Rossaert said:

  Beste Polle,

  Weet het overheidsdepartement van Gezondheid en Welzijn over deze handelingen? Waar precies doe je dit? Eten kleine kinderen van die yoghurt? Hoe groot is het risico voor chemische vergiftiging?

  Het is een donker jaar voor de zuivelproducent...

 1. Blogger depolle said:

  Ik verondertsel dat het overheidsdepartement van Gezondheid en Welzijn wel degelijk op de hoogte zijn van wat Danona wel en niet doet.

leave a comment