<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

eindelijk

vrijdag, september 01, 2006


vandag was het dan eindelijk zover. Ik ben nu officieel 300euro armer en 1 ongelooflijk trendy design-speeltje rijker. Mijn eerste indruk is positief, het is nog wat wennen maar in een weekje moet het normaal gezien allemaal perfect in orde zijn.

 1. Anonymous Gugfuz said:

  En wat is dit precies?

 1. Blogger depolle said:

  De Wacom Intuos A5 van 4 posten geleden. Een tekentablet voor de pc dus eigenlijk.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Ik wil dat ook! Maar dan zal ik nog wel ff moeten sparen denk ik... :)

  Misschien heb ik nog een interessante link voor jou: www.fontifier.com :)

leave a comment