<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kraftwerk

zondag, september 10, 2006

Gisteren op het volgende gestoten: de video van "robots" van Kraftwerk. Voor de meeste van jullie waarschijnlijk nogal een gek lied met een enorm ouderwetse videoclip, maar je moet er bij weten dat dit nummer uitgebracht is in de jaren 70. Dat toont toch wel hoe ongelooflijk hard Kraftwerk voor hun tijd waren. Een beetje moderniseren en beter opgenomen klanken en het zou een volledig nieuw nummer minimal achtige electro kunnen zijn.

Hier zijn ze dan weer "live" bezig. Het mogen dan wel 4 oude Duitse zakken zijn, ze blijven legendarisch.

Ps: weet iemand hoe je op blogger video's post in schermpjes ipv links zoals ik doe?

 1. Anonymous PvC said:

  Moet ik U eens een ferme trap onder uw gat geven? Kraftwork ouwe knollen??? Beleef maar es hun volledig repertoire (met het bloedmooie 'The Model) en ge zult stikjaloers zijn dat ge geen puber waart tijdens hun gloriedagen. Voor mij blijven ze eeuwig jong en hemels goed!

 1. Blogger depolle said:

  Een trap onder mijn gat is voorlopig niet nodig, een veeg met uw hand is voldoende.
  Ik geef u gelijk dat ze idd heel goed zijn, maar dat maakt ze niet jonger he ;).

 1. Anonymous pironik said:

  sinds het 'minimum maximum'-krafwerk-tijdperk kan ik nog moeilijk naar de oude originelen luisteren: dat gaat zo vreselijk traag!

leave a comment