<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

plenty of bridges left to burn

zaterdag, september 23, 2006

Tijdje geleden was ik een nachtelijke fietstocht aan het maken, zoals gewoonlijk weeral niets aantrekkend van mijn nabije omgeving: Zigzaggend tussen konijntjes, met muziekjes van Daan op mijn minidisc speler (neen, nog altijd geen iPod; toonbeeld van hipheid).

Als plots het nummer "bridge burner" met zijn catchy refrein "there are no more bridges left to burn" begint. Moet ik dan toch wel net over een brugje aan het fietsen zijn zeker(met brugje bedoel ik de brug over de E314 in holsbeek). Uit volle overtuiging gooi ik mijn remmen volledig dicht, en draai ik al slippend door mijn soms nogal belachelijk hoge fietssnelheid 45graden. En daar stond ik dan, zoekend naar een hulpmiddel om vuur te maken, ondanks het feit ik nooit zon dingen mee heb.

Als ik en stekske ofzo had ben ik zeker dat ik verdomd veel moeite zou hebben gedaan om die brug proberen in brand te steken. Tegen zon shiek nummer zeg je gewoon niet "nee".

nu vraag je: "moest ik hier nu echt een tekening van maken?"

antwoord: "Ja, dat moest wel degelijk."

  1. Anonymous Anoniem said:

    kunde gij mms ontvange.. ik eb dan een meega fotoke voor u, et lijkt een doodsbedreiging.. maar het is et ni echt hoor, of toch geen van mij....

  1. Anonymous dramoghe said:

    Super getekend! Echt mooi gedaan. Ik ben onder de indruk en zo.

leave a comment