<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Antwerpen

woensdag, september 20, 2006


Hier ben ik dan weer: Antwerpen. De enige stad waar dat je een nachtwinkel zonder RedBull kan vinden. De stad waar KBC banken de skyline verlichten, waar ze kost wat kost al de supermarkten onder de grond willen verbergen. De stad waar ze ,na het aanschouwen van een skinhead die kleine meisjes en vrouwen met hoofddoeken afschiet, nog steeds massaal op het Vlaams Belang zullen stemmen.

Laten we het een haatliefde relatie noemen.

  1. Anonymous Mirthe said:

    Van een haat-liefde relatie gesproken :) Veel plezier in Antwerpen ;)

leave a comment