<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Format C:

maandag, september 25, 2006

Klinkt griezelig, is het ook voor mij.

Wegens talrijke vieze insecten, bacteriën en houten paarden die zich in mijn laptop aan het nestelen zijn ben ik er echter tot genoodzaakt. Mijn insecten, bacteriën en houten-paarden verdelger "Norton" kan zon soort en aantal beestjes blijkbaar niet meer aan. Antibiotica helpt ook al niet meer. Ik zal dus mijn Toshiba een spuitje moeten geven. Een spuitje in de vorm van een Windows XP CD-rom wel te verstaan.Voor meer plaatsjes als de deze klik je hier

leave a comment