<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Apple natuurlijk

maandag, oktober 02, 2006


Via dees op dit beland.

Als groene jongen en Apple-liefhebber toch wel niet zo een prettige confrontatie.

Maar na het zien van dit is de vraag echter: wie van de 2 moeten we in godsnaam geloven.

 1. Anonymous Mr. Fred said:

  Wel,

  Dat zal waarschijnlijk een snelle reactie zijn op de slechte kritiek die ze krijgen van Greenpeace...

  Moest ik kiezen, dan geloofde ik Greenpeace. Maar ja, ik ben dan ook voor Creative Zen ipv de iPod :-p

  Alle eer aan u,

  Mr. Fred

  PS: 't is nie alsof GIJ al iets gekocht hebt van Apple :-D

 1. Anonymous Mirthe said:

  En ik hou zo van Apple...

  Maar toch geloof ik nog steeds Greenpeace als het over dat soort zaken gaat.

  Toch ga ik ergens in de toekomst nog een MacBook en een iPod kopen hoor!

 1. Blogger depolle said:

  @mirthe: Ik ben ook eerder geneigd om Greenpeace te geloven, maar toch, Apple????

  @Fred: een creative zen liever hebben dan een iPod??? en jij bent dan een toekomstig ontwerper? schandalig :P.

leave a comment