<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Suicide at the office

zaterdag, september 30, 2006

 1. Blogger - dipfico - said:

  Knap getekend, maar wat is het verhaal erachter?

 1. Blogger depolle said:

  Dit was Jonny, Jonny had een zeer goed verdienende job als financieel adviseur van de ING-bank. Hij was echter zeer eenzaam. Zijn collega's vonden Jonny ook maar een zielig individu.
  Hij heeft uiteindelijk de stap genomen om een einde aan zijn leven te maken wanneer hij voor de zoveelste keer was verloren met online pingpong te spelen.

 1. Blogger - dipfico - said:

  Now there's a killer story! ;-)

leave a comment