<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Het wel en wee van een bacterie

dinsdag, september 26, 2006

Als ik een bacterie zou zijn, wat zou ik dan doen?

Wel, ik zou een feestje houden, en iedereen uitnodigen, zodat ze uit mijn pc en uit mijn lijf zouden wegblijven.

Na mijn laptop, heb ik nu zelf blijkbaar ook een of ander vies gespuis in mijn lichaam zitten. Ik noem het de "35kiwisenmetsalpeterzuurdoordrengdeschuurmachine-bacterie", want het voelt alsof ik 35 kiwi's en een met salpeterzuur doordrengde schuurmachine heb opgegeten. Spijtig genoeg kan mijn Windows XP Cd-rom hier geen hulp bieden.

Ik zou altijd Dafalgan kunnen proberen, maar Dafalgan is voor pousies.

Voor de mensen die zich afvragen hoe zo'n 35kiwisenmetsalpeterzuurdoordrengdeschuurmachine-bacterie er uit ziet: hier vallen ze gezamenlijk mijn gezondverstand-worm aan.leave a comment