<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

euhm...

zaterdag, oktober 21, 2006


Als ik echt moeite zou doen veronderstel ik dat ik wel een of ander diepzinnige betekenis zou kunnen vinden, maar zoals gewoonlijk blijft het bij een ietswat vreemde illustratie van een of ander gek mannetje.

 1. Anonymous dramoghe said:

  Oeh! Zo'n zalig peetje!

 1. Anonymous Mirthe said:

  Prachtig! Ookal is het dan maar een vreemde illustratie van een of ander gek mannetje ;)

 1. Blogger Dieter said:

  You're elips skills are 1337. Allemaal rechtstreeks met de wacom?

 1. Blogger depolle said:

  wacom ligt nog niet perfect in de hand, waardoor mijn ellipskes idd nogal hakkelig zijn :D Maar ik kom er wel ooit.
  en jup, alles met Wacom. Mij gaat ge niet vaak meer naast een scanner zien staan.

leave a comment