<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SKIN2006

woensdag, oktober 11, 2006

Philips Design, een vaste waarde in de designwereld. Met hun SKIN2006 vind ik echter dat ze het een klein beetje te ver zoeken. Ze ontwerpen zo dus concepten dat de kleding van het jaar 2020 moeten voorspellen. Resultaat: kleding dat via sensoren emoties van de drager probeert te detecteren, en dat dan via LED lampjes op de kleding projecteert.

Nu ja, wel leuk als je zo uw geld kunt verdienen natuurlijk. Philips staat dan ook al een tijdje boven op het lijstje van bedrijven waar ik na mijn studies terecht wil komen.leave a comment