<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

mini upgrade

zondag, oktober 15, 2006

Aanschouw hier en nu de evolutie van de titelbalk van kiwikommer de voorbije 2 uren.Ploeterend in een voor mij op chinees lijkend bad van html of css of hoe het ook allemaal noemt… Ik was eerst van plan om heel de lay-out drastisch te veranderen. Ik had iets veel strakkers -less is more- in gedachte, zo iets echt in mijn stijl van design, maar eigenlijk past dat niet zo bij kiwikommer, en ik had er ook niet echt zin in, dus heb ik voor de mini upgrade gekozen.

  1. Blogger - dipfico - said:

    ziet er toch goed uit hoor! en der zijn templates genoeg te vinden op het net die je maar moet copy pasten!

leave a comment