<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Beroemd

vrijdag, oktober 13, 2006


Als je met foto op asfaltkonijn komt, ben je dan een BV? Moet ik nu vanaf dit eigenste moment arrogant doen tegen willekeurige mensen die ik tegen kom op het straat? Moet ik plots politieke ambities hebben? Moet ik mijn familie exploiteren door er een reality show rond te bouwen? Moet ik beginnen met dansen op ijs? Moet ik eisen dat ze me alleen maar Bru-water serveren? Zo veel vragen. Zo weinig antwoorden.

Ik zou uit pure frustratie mijn hoofd in een emmer water willen steken, maar de pombak is te ver.

 1. Anonymous Anoniem said:

  misschien kan je met De Decker een partijtje oprichten ... 2 BV's = gegarandeerd succes!:)

 1. Blogger depolle said:

  Ik denk dat -laten we VLD rechts maken-dedecker en zon linkiewinkie als ik niet echt een geweldig team zouden vormen.

 1. Anonymous pironik said:

  wat had je gedacht van spa? het zuiverende water...

 1. Anonymous Lapin McAdam said:

  Ik volg precies ff ni - wat heeft BV schap te maken met uw foto op Asfaltkonijn? Kent gij daar iemand van ofzo?

 1. Blogger depolle said:

  @pironik: Och neen, spa is veel te ordinair, een BV als ik haal mijn plezier uit exclusiever en duurder water. Ik moet kunnen proeven dat het water voor adel is bedoeld. :D

  @Lapin McAdam: wel ja, ik ken iedereen (buiten de Red Bull grieten mss) op die foto, want ik sta zelf op die foto; namelijk die dubieuze snoodaard die naast u staat met een grijsgroen horizontaal gestreepte pul aan. Ik moet zeggen dat ik dacht dat ge dat al lang wist eigenlijk. Nuja, ik ben de mysteries in mijn directe omgeving al stilaan gewoon geworden.

 1. Anonymous Lapin McAdam said:

  Neeeeen! Shit man, had het dus echt nog niet door - maar nu ge 't zegt, "depolle" enz. ..

leave a comment