<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

kat

woensdag, oktober 18, 2006

"Ultimately blogging is hard and often pointless graft -- you're never going to make any money out of it or receive any thanks for your efforts. Still, you could always post a nice picture of a cat." uit cnn.com.


vwala...

 1. Anonymous Jasper said:

  geweldige post, de beste die je ooit hebt gedaan.
  ongelooflijk, spectaculair, formidastisch, fantastidabel.

  De kat in het midden was ook echt heel mooi

  klasse, als iedereen zo zou posten, zou deze wereld terug hoop hebben.

  echt, chapeau, geweldig, mega mega sterk. een verademing in deze stressvolle wereld.

 1. Anonymous pironik said:

  maar het is dan ook wel een verdomd mooie kat natuurlijk...

 1. Anonymous Anoniem said:

  was jij niet alergisch aan katten?

 1. Blogger depolle said:

  gelukkig niet.

leave a comment