<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

te veel wortels!!!

dinsdag, oktober 31, 2006

Nog maar net na de ontdekking van mijn ware identiteit ben ik totaal onverwachts en uit het niets gepromoveerd tot gast-asfaltkonijn. Heeft dit mijn leven drastisch veranderd vraag je? Wel ja, absoluut. Niet alleen krijgt mijn lichaam een overdosis aan caroteen binnen. Ik heb ook geen vrije tijd meer omdat ik constant in Brussel moet zijn om daar te lobbyen om zo veel mogelijk betonnen snelwegen te vervangen. Voor de rest zal ik ook zo nu en dan, in het parlement met mijn laptop, tekstjes schrijven over Gadgets, Industrieel design en andere hippe dingen.

  1. Blogger Dieter said:

    "Van harte welkom in de Asfaltkonijn Family!"

leave a comment