<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ik ben geen hond

donderdag, november 16, 2006

En toch is er naar mij een stokje toegeworpen. Blijkbaar een legendarisch, maar voor mij zeer nieuw, WTF stokje. Een "vind een compleet maffe/weirde/… oldie clip op Youtube en/of een andere video site" stokje. En wat is er maffer, weirder en …er dan conservatieve Amerikaanse flippos van een paar decennia geleden?

Naar voorbeeld zal ik dit stokje dan ook maar doorgeven, en dat doe ik aan Smilingtears en Kalenderblaadjes.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Gebeurd :)

 1. Anonymous Anoniem said:

  ze hebben dieen kleine warschijnlijk knikkers in zijn broek gestoken, ocharme...
  hoe oncomfortabel

 1. Blogger Bart said:

  Hilarisch!

leave a comment