<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

French Movies en de blonde stoot

dinsdag, november 07, 2006

Muziek heeft vaak een nogal raar effect op mijn gedrag. Toen ik Zondag, zoals vaak met de allerlaatste trein van die dag, naar mijn kot ging in Antwerpen, hadden die sloebers van de NMBS toch wel geen vertraging zeker. Resultaat: drie kwartier wachten in een verlaten station van Mechelen. Toen "French Movies" van "Magnus" begon te spelen werd ik plots geslingerd in een of andere artistieke bui. Al mijn gedachtes werden plots vloeiend Frans en met mijn gsm-camera in de hand heb ik elk hoekje van het station zo "artistiek om artistiek te zijn" mogelijk in bits en bytes omgezet. "Is het hier dat de trein naar Antwerpen aan gaat komen" vroeg de uit het niets verschenen 40 jarige blonde stoot. Met een gigantisch zelfvertrouwen en ongetwijfeld in een zeer gebrekkig Frans antwoord ik dat ze gelijk had, en vroeg ik haar mening over wat ik nog "artistiek om artistiek te zijn" kan fotograferen. Na een paar rare blikwisselingen toont ze mij een opening waardoor je de trein naar Brussel kon zien.


Ondertussen was "Panic! @ the disco"'s "There's a good reason These Tables Are Numbered Honey. You Just Haven't Thought Of It Yet" bezig. (het nummer zelf is net zo geniaal als zijn titel). In de trein was het plots terug het saaie naar buiten kijken en metro verslinden. Het leven is altijd toch zo veel interessanter als het donker is.

  1. Blogger Dieter said:

    "40 jarig" en "stoot", vreemde associaties daar ..

  1. Blogger depolle said:

    mag ik u er op wijzen dat monica bellucci meer dan 40 jaar is.

    nu ja, ik bedoelde dus gewoon een mooie vrouw, maar dan niet van mijn generatie, 40 zal ze nu ook wel niet geweest zijn.

leave a comment