<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

kot naar benee

vrijdag, december 01, 2006

Kot gaat naar beneden volgend jaar. Naar beneden voor altijd. Hoe dit in verband staat met creatief muren vandaliseren lees je best hier. Momenteel blijft mijn bijdrage bij een aantal communistisch dieren die stoere uitspraken doen. Een foto van een van mijn creaties volgt ongetwijfeld.

Hieronder volgt en samenvatting van mijn gedachten:


O wee

Kot gaat naar benee

Ik zou er over willen dichten

Maar dichten is voor nichten


Diep hè?

 1. Blogger smara-ratih said:

  dat maakt van mij dus gewoonweg een nicht ofwa?... grrr
  x-je kris

 1. Anonymous Mirthe said:

  Zo leuk :D
  Wel spijtig van uw kot natuurlijk.

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  Dat gedicht maakt zeker kans om opgenomen te worden in de bundeling van '100 gedichten van/voor nichten':)

 1. Anonymous Lapin McAdam said:

  To be continued at http://www.asfaltkonijn.be/thewall !

 1. Anonymous Kathleen said:

  Schoon gedichtje.

  En op muren tekenen: ah, de zaligheid zelve!

 1. Anonymous Lapin McAdam said:

  @Kathleen: Als ge goesting hebt, kom gerust is langs, er is nog zeker 340m² leeg :p

leave a comment