<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

marktonderzoek

dinsdag, november 21, 2006

Beste heer,

naar aanleiding van het telefoongesprek met mijn collega stuur ik u in bijlage een uitnodiging en stratenplan voor de biertest die momenteel bij ons loopt.

Bedoeling is dat u de ganse avond mag drinken zoveel u wil. Er worden ook snacks en broodjes voorzien en in de loop van de avond zal u tweemaal gevraagd worden om uw oordeel over de gedronken bieren te geven.Ah, marktonderzoek naar mijn hart.

 1. Anonymous Mirthe said:

  En moogt ge drinkkameraden uitnodigen?

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  Voor alle zekerheid toch wel ergens een Bob inhuren?

 1. Anonymous Anoniem said:

  waarom krijgt gij de bierenquetes en ik de magazine enquete( waar ik by the way nix van heb gekregen..)
  en de cocacola enquete(waar ik ook nix van heb gekregen)

  maar toch...

  N I C E

 1. Blogger depolle said:

  nu niet meer want ze hebben voldoende volk.

  Geen bob nodig als uw kot 5 minuten stappen verder is.

  connecties hé ;)

leave a comment