<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

stress en religie

donderdag, november 23, 2006

Mijn god de stress

Mijn dagen van aankomende projecten negeren zijn geteld. Medestudenten die klaagde over al de gevraagde opdrachten vond ik flauw. "Veel werk? Maar neen, dat is allemaal een of andere door snode instanties gemaakte optische illusie. Die lettertjes in uw agenda staan er eigenlijk niet."

Deze fase van ontkenning is nu echter voorbij. Schommelende ecologische boekbind rolstoelen vliegen me nu om de oren. Volledig nieuwe software wordt ons extreem gebrekkig aangeleerd in 1 les. Chaos van wie zit er nu juist allemaal in mijn groep, en welk van de projecten is dit nu juist? Zit ik wel in het juiste gebouw? Heb ik nog pizza in mijn koelkast liggen? Wat voor prentje moet ik hier nu in godsnaam onder proppen? Dergelijke levensvragen zoemen voorbij.

Mijn god de stress


leave a comment