<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

niets te prettige...

zondag, december 24, 2006

Jullie verwachten hier waarschijnlijk een of ander prentje of minstens een tekstje over het wensen van een kerstmis vol met vrouwelijke paarden en een gelukkig nieuwe jaar en van die dingen…


…wel brute pech. Wij hebben al genoeg geluk in ons leven. Ik focus al mijn wensen op de van de honger creperende negertjes in weet ik veel welk godvergeten oord dat door uitbuitende westerse landen verscheurd worden zodat hun Economische groei met 0,1% stijgt.


Ps: bv campagne van oxfam al gezien?


  1. Blogger Dieter said:

    Louche campagne. Net een poster voor "The Grudge 4" ofzo ..

leave a comment