<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

beu

vrijdag, december 22, 2006

December, zoals elk jaar het begint weer. De straten worden met lichtjes en rood groene kitch-prul omgevormd tot één grote travestietenshow. Ik snap het echt niet, ben ik nu echt de enige persoon dat al die brol zoo gigantisch beu is??

 1. Anonymous Mirthe said:

  Meestal trekt het op niets, maar het geeft toch sfeer, niet?

 1. Anonymous smara ratih said:

  you're absolutly not alone... as a mather of fact, i think there are many of us

 1. Blogger Tine said:

  Ik vind kertversiering wel fijn...
  Maar het moet beperkt blijven natuurlijk! Geen lichtgevend huis ej ;)

leave a comment