<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

iDream

donderdag, januari 11, 2007

Vliegende iPod's, omhoogspuitende iPhone's, Naderende iMac's en een totaal uit de toon vallende Prins Filip die zich niet op zijn gemak voelde tussen al die witte glossy design meesterwerkjes. Het was me wat; mijn aller eerste iDream. Het is ook direct duidelijk geworden dat het op fanatieke wijze volgen van Macworld en het 3 dagen lang studeren van elektronische componenten zijn tol eist. Eens wakker geworden uit mijn iDream spurtte ik naar Jon, drukte op zijn gevoelig knopje, en wachtte ongeduldig af. "Windows is aan het opstarten" zij hij. Ik keek vlug naar de andere kant. Iedereen weet dat je na een iDream nooit direct naar een Windowslogo mag kijken. Ik vraag Jon met spoed om Firefox te openen en hij navigeert mij vliegensvlug naar het webstekje van Apple. Mooi zwart iPodje nano, na de examens ben je van mij.

Apple, iLoveit

 1. Anonymous Mirthe said:

  Zij hij? :D

 1. Blogger depolle said:

  Wauw, ik had dus echt helemaal niet door dat dat fout was he. Weeral een stukje dyslexie van de bovenste plank.

 1. Anonymous Tine said:

  je zal nog wat moeten wachten ;)
  ligt pas eind 2007 in de winkel :)

 1. Anonymous Jasper said:

  Does he like it when you puch his buttons?

  mmmh - ik blijf erbij, ik ga OOK een iPod aanschaffen na de examens, desondanks jij nu reeds publiekelijk aankondigde dat jij het ook gaat doen.

  that iPod shuffle will be mine!

  oh en blijkbaar wil Bj er ook ééntje kopen. Ff jou mening hierover, is dat vies/freaky/raar als een koppel allebij eenzelfde iPod heeft?

 1. Blogger depolle said:

  @tine: voor de iPod nano? die ligt al heel lang in de winkels hoor.

  @Jasper: Die shuffle's zijn zo klein dat niemand ze toch gaan opmerken ;)

 1. Anonymous PieterC said:

  En terecht. Het is een mooi speeltje.

leave a comment