<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Een streepje nostalgie

donderdag, januari 04, 2007

met trots geleverd door pol.

 1. Anonymous tupid said:

  Gala.. waar is de tijd =)

 1. Anonymous Mirthe said:

  Al die liedjes staan in mijn playlist. Gala en 2Unlimited heb ik pas nog toegevoegd, en Sash ga ik nu opzoeken :D

 1. Blogger depolle said:

  en nu zit ik natuurlijk al 2dagen met gala en ecuador in mijn hoofd.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Idem hier :D

 1. Anonymous Depechie said:

  Oooh ook een nostalgie lijstje staan !
  Tja die early dance nummerkes zijn inderdaad ook wel leuk om naar te luisteren hé :)

leave a comment