<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ffffffffashist

dinsdag, januari 09, 2007

Mmmmmmelk proeft echt raar op een lege maag. What's up with that?? Natuur zijn manier om te zeggen dat baby's vast voedsel moeten eten? Een toevallige chemische eigenschap van melk? Heb ik vreemd functionerende smaakpapillen? Of zijn het die vreemdelingen weer??

Dan komen ze met hun hoofddoek en moslimgedachten via illegale praktijken binnen in ons mooie Vlaanderen(onderweg ongetwijfeld een 10tal voorbeeldige blanke lotgenoten overvallen en besmet met hun vieze Afrikaanse ziektes), om onze melk aan te tasten? Onze mooie Vlaamse koeien worden geterroriseerd met hun hoofddoekencultuur. En daar staan ze dan in een hoekje, snode plannen te smeden om ons te achtervolgen en sexueel aan te randen. Neen, dit pik ik niet meer...

Daarom zal ik morgen, met mijn fiere Vlaamse vlag, naar de eerste de beste neger stappen, en een glas melk in zijn gezicht gooien, omdat dit nu een maal moet gebeuren voor gerechtigheid.

EIGEN MELK EERST!!!


  1. Anonymous smara ratih said:

    Nu nog kramp in de arm krijgen en een cape dragen die dat alles kan verklaren zodat je niet word aangeklaagd...

  1. Anonymous tine said:

    sinds wanneer zo racistisch?

  1. Blogger depolle said:

    ga naar uw woordenboek en zoek op: sarcasme.

leave a comment