<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tjah...

maandag, januari 29, 2007

Tijdens het opruimen van mijn kot kwam ik vandaag een folderke van het Vlaams Belang tegen. Even doorbladeren dacht ik om zo nog wat met hun standpunten te lachen, als ik plots lees: "...partijen die bijvoorbeeld in Hoboken nog liever met de maoïstische PVDA in zee gaan dan met het Vlaams Belang".


Mogen wij dan vanaf nu ook zonder probleem Vlaams Belangers, Nazi's noemen?

  1. Anonymous smara ratih said:

    wel ik denk da als ge da ga doen, dat ze u gaan vo t gerecht slepen, heel der rechtzaken doen, en vooral hun onschuldige-kijk-waarvan-ze-ons-nu-weer-onschuldig-beschuldigen meda aandacht gaan opeisen...
    Dus denken, niet zeggen, luidop denken...

leave a comment