<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Een titel die groter is dan de post zelf, kan dat?

zaterdag, januari 27, 2007

absoluut!

 1. Anonymous Jelle said:

  En bij deze is het een post waarvan de titel én de commentaar erop langer is dan de post zelf!

 1. Anonymous Mirthe said:

  Alles kan :D

 1. Anonymous smara ratih said:

  he je hebt meer mensen die commentaar geven, dan er woorden in de post zelf staan... :)

 1. Anonymous pironik said:

  een titel DIE...
  groter maar niet foutloos, bij nader inzien.:p

 1. Anonymous luis said:

  de pastoor kan maar hij mag niet en toch doet hij het!

 1. Blogger depolle said:

  En dankzij pironik wordt het voor mij nog een leerrijke post ook.

  "Een betrekkelijk voornaamwoord hoort te congrueren met zijn antecedent, dat is het woord of de woordgroep waar het betrekking op heeft. Is het antecedent een de-woord, zoals instelling, dan wordt die gebruikt, gaat het om een het-woord, zoals bedrijf, dan wordt dat gebruikt."

 1. Anonymous PieterC said:

  Deze comment is louter om de comments nog wat langer te maken :D.

 1. Blogger Bart said:

  alles kan, zelfs koffie kan.

leave a comment