<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

geen tijd

zaterdag, januari 20, 2007

Lange versie


De relatie tussen de blogfrequentie en het aantal examens blijkt bij nadere inspectie een omgekeerd evenredig verband te hebben. Deze situatie zal pas veranderen, als en slechts als de examens aan een einde komen; naar alle waarschijnlijkheid (significantie van om en bij de 5%) bij een tijdswaarde van 26 januari 2007.


Korte versie


Examens: veel werk, geen tijd

 1. Anonymous PieterC said:

  Doen jullie niet mee met de workshopweek? (of wordt dat ook onder examens gerekend?)

 1. Blogger depolle said:

  oeps, excuseer excuseer, al die statistiek tast mijn hersenen aan.
  examens zijn gelukkig maar tot 26januari. effe editen.

 1. Anonymous Jelle said:

  Mijn oprechte deelneming ;)

 1. Anonymous smara ratih said:

  examens en statistiek... een combinatie die hier ook gevolgen heeft.
  tijd da de examens gedaan zijn
  nog een eindspurt... 5 dagen (hier 9)en die examens zijn gedaan

 1. Anonymous Mirthe said:

  Succes ermee!

 1. Anonymous Tine said:

  trooost u, kheb nog examens tot 2 februari, en mijn blog ziet ook af, in zijn prille begin....
  maarja, na de examens vliegen we er weer in!

leave a comment