<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

switch

dinsdag, februari 13, 2007


Soldaatje spelen is fijn tot ze een dood kind in hun armen hebben.

Dit is ook direct mijn laatste tekening met Corel Painter. Ik heb namelijk Sketchbook Pro ontdekt; een must have voor Wacom tekenaars.

 1. Anonymous Jelle said:

  Bijzonder knap!

  (Toch voor iemand - zoals ik - die het tekenen in de kleuterklas al heeft opgegeven)

 1. Anonymous Mirthe said:

  Nice!

 1. Anonymous PieterC said:

  Heel mooi. Hoe groot is je tablet? Is dat constant brushen, of teken je eerst echt iets?

 1. Blogger depolle said:

  Wacom Intuos A5. echt wel handig ding.

  Momenteel teken ik eerst iets, maar het is de bedoeling dat ik ook eens begin met het puur brushen.

 1. Anonymous kathleen said:

  Sketchbook Pro is *hartje*. :D

leave a comment