<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Geniaal

maandag, februari 05, 2007

Japanse televisie blijft een aparte soort.
 1. Anonymous PieterC said:

  Aargh. Heb ik nu dat hele filmpje uitgezien om bijna niets te horen buiten zo'n japans gekwezel.

 1. Anonymous Dog said:

  Het ziet er grappig uit en de taal klinkt als muziek in mijn oren ...

 1. Anonymous Dog said:

  surfen zonder reacties achter te laten is ook een optie.

 1. Blogger depolle said:

  ahum, OK dan :-/

 1. Anonymous cursief huigje said:

  ons Maria zal er niet armer zijn van geworden, denk ik.

 1. Anonymous QG said:

  keizalig die vinde gewoon nieuwe tennismoves uit:
  de smashdrop
  en de saveface
  wazuk?ku!

leave a comment