<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kiwi mysterie

dinsdag, februari 06, 2007


Wat hebben we hier? Kiwi's vriendin? is kiwi een meisje? Laat kiwi zo nu en dan eens graag zijn vrouwelijke kant zien? Het antwoord krijg je in mijn volgende post.


 1. Anonymous QG said:

  me die krokussen erachter zou ik et eerder een paasei noemen, maar who am i.

 1. Anonymous smara ratih said:

  romantiek op de blog... of is het travestiet op de blog? :p

 1. Anonymous PieterC said:

  Een kiwikomster?
  Wat een prachtig strikje, dat moet je meer gedaan hebben :)

leave a comment