<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tjah...(2)

maandag, februari 26, 2007

Rustig naar de GB gaan zat er niet in vandaag, want mijn zicht werd voor de zoveelste keer verbrod door een van die vieze boekjes. Vuile Perverse blaadjes zijn het, die Vlaams Belang foldertjes. De inhoud? Wel, neem het foldertje van vorige maand, verander wat prentjes, en je hebt de nieuwe versie. En nu noemen ze de Pvda geen maoisten, maar "de partij die dweept met de massamoordenaars Mao en Stalin".

Ze zouden beter eens naar hun zelf kijken.

leave a comment