<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

feest

vrijdag, februari 23, 2007

Feest Feest, het is feest bij kiwi. Dit is namelijk mijn 100e post. Kiwi en ik hebben al zitten brainstormen over de mogelijke manier van viering. Een groot mega fantastische super de max feest zoals de konijnen was de eerste optie. Een taart met een straal van 20m was de volgende optie. Maar uiteindelijk hebben we voor de meest logische manier gekozen: namelijk met het maken van een tekening van een robot met een bloemetje in een verlaten stad.

Het is ook volkomen toevallig dat dit de makkelijkste en goedkoopste manier van vieren was.  1. Anonymous pironik said:

    wow, de sfeer zit er al goed in precies. allé, nog vele posts erbij!

  1. Blogger Dieter said:

    wow. bijzonder fak. ik zou zeggen: er is nog een goeie 10m² vrij op de muur op het eerste .. hint ;-)

  1. Anonymous Kathleen said:

    Gelukkige eh... honderdste blogpost. En de robot heeft een bloemetje vast! Awwww... :D

leave a comment