<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Velux and me

zondag, maart 25, 2007


Zwaai eens uit je raam vroeg ze via msn, ik voelde me compleet hardcore en klom er gewoon volledig uit. De dakgoot kraakte niet, maar toch voelde ik mij niet 100% op mijn gemak. Ik zwaaide naar mijn msn-contact en riep semi-schunnige woorden naar onschuldige wandelaars. Vrouwtje op straat, en dus 3 verdiepen lager, keek maar verstond me ongetwijfeld niet. De boerentoren bleef mooi zichtbaar, de Kathedraal bleef bijna volledig verschuilt achter vies universiteitsgebouw. Nu ik er toch was ook direct mijn raam gekuist. Venster was vies, deinsde licht naar achter, niet te veel naar achter, anders was het Pol vs. Zwaartkracht tijdperk plots voorbij (met een grote plas bloed op meneer zijn zwarte Peugeot als resultaat.)

Na een paar blikwisselingen met een duidelijk geïrriteerde duif 2 ramen verder besloot ik lichtelijk tegen mijn zin, maar wijselijk terug naar binnen te gaan. Er wachtte namelijk een nog onafgewerkte tekening van een kinderbuggy op mij.

Geen kat tegen gekomen… …jammer.

 1. Anonymous pironik said:

  die avonturen :)

 1. Anonymous smara ratih said:

  Mag ik een keertje mee op je dak klimmen? dan kom je een kat tegen, een chineese zelfs :p

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Wow, die "ze" moet wel fantastisch zijn, want AL de keren dat ik dat wil doen op je kot, hou je me altijd tegen :-p

  Bwa, ik heb toch een beter 'balkon' EN uitzicht :-D.

  Toch voel ik me lichtelijk jaloers...

 1. Blogger depolle said:

  @smara ratih: ga je de kat dan zelf meenemen ofzo? want op zo'n hoge daken zijn katten vrij zeldzaam. Maar kom maar eens af he.

  @cocktailsaurus: ondertussen ben je al op mijn dak geweest.

leave a comment