<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

naakt

vrijdag, april 06, 2007

Ik heb welgeteld 4 kledingstukken aan, en toch voel ik me naakt. Zo naakt als Paris Hilton.

Ik ben namelijk mijn portefeuille kwijt. Geen bankkaart + geen id kaart = geen geld. En zonder geld voel ik mij naakt.

Ik voel me naakt, omgeven door een reeks boze berkenbomen. Buiten gaan is net zoals andere jaren in April een heuse opdracht voor mij: Snuiten, niezen, rode ogen.

En net nu ik zo veel zin heb om zon ADSL moment te beleven, zo met de laptop onder de boom, al surfend genieten van het mooie weer.

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Maar, Paul...

  Je kan NOOIT naakt zijn als je je laptop nog hebt?

 1. Blogger Tine said:

  ajj, gestolen? Of kwijtgespeeld?

 1. Blogger depolle said:

  kwijt

leave a comment