<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

en we voelden ons oud

maandag, april 02, 2007

Nog geen rijbewijs, nog geen kaal hoofd of grijze haren, nog geen dementieverschijnselen, en toch voelde ik me oud.

Jump naar voor naar voor naar achter, jump naar achter naar achter naar voor, en ik voelde me oud.

Met een drankje zittend op de vloer, kijkend naar 2 koppig kleinere jeugd, verlangend naar een zetel en een leuke film, en ik voelde me oud.

Smara ratih (linkliefde) en J. waren er ook, ook zij verlangden naar een zetel en een film en voelden zich oud.

Het was amper 1 uur snachts, we zagen Reggie en zijn paardenhoofd, en we voelden ons oud.

 1. Blogger Tine said:

  Geen last van...
  Alleen vrijdagochtend, dan voel ik me oud...
  als ik de dansvloer verkoos boven een zetel ;)
  xxx

 1. Anonymous pironik said:

  familiar feeling, op scoutsfuiven bv. voel ik mij toch ook vijf tot tien jaar te oud. die proberen we dan ook te mijden.
  maar vooral: beware of the tienersletjes!

leave a comment