<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

De strakste flesjes op de markt

donderdag, mei 03, 2007

Dit is een ode; geen ode aan vrienden of dierbaren, geen ode aan belangrijke en bekende individuen, maar een ode aan water.

Want wat zouden we zonder water? De zwembroek en het waterpistool zou direct nutteloos worden, zie je de massale ontslagen in de sector al? Volkswagen zou er niets tegen zijn.

Maar ik dwaal af…

Dit is niet alleen een ode aan water, dit is een ook een ode aan Chaudfontaine.

Al 20 jaar ben ik een Spa man, maar nu is Chaudfontaine mijn ding, en dat allemaal dankzij hun nieuwe strakke glazen flesjes. De strakste flesjes op de markt.

Ik denk dat ik een verzamelaar wordt.

 1. Blogger Tine said:

  idd, een gat in de markt :)
  Die nieuwe flesjes....

 1. Blogger Bart said:

  zo zie je maar dat de verpakking soms belangrijker kan zijn dan de smaak!

 1. Anonymous qg said:

  idd kijkt naare de fles 20cm verder.
  wel ni echt practisch voor mensen die van de fles drinken. as ge-vooral de eerste keren-niet goe oplet krijgde teveel lucht binnen of is u tschirt nat... door het bolvormig eind. practisch is anders

 1. Anonymous Qg said:

  oeh, heb je oscar al gevonden? krijg je kortingsbonnen

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Bestond die kei strakke fles al niet wat langer?
  Ik kan het verkeerd hebben natuurlijk.
  En ja... 'water' doet het idd goed in de recentse opiniepeilingen... Zeker nu met de opwarming van de Aarde...
  Zouden de waterfabrikanten er voor iets achter zitten?

 1. Anonymous buddha said:

  Idd mooi strak, moest hun water naar Spa smaken, zou ik ook overschakelen, lol.

leave a comment