<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

boomafkooksels

woensdag, april 18, 2007


Mijn niet-naakt wezende zelf trotseerde de natuur. De natuur, zoals gewoonlijk in al zijn glorie omgeven door een reusachtige wolk van graspollen en dergelijke.

Ik ademde diep in en uit, opende mijn ogen, liet al die boze boomafkooksels mijn afweermechanisme aftakelen. Ik dacht aan grootse slagvelden. Vechtende Krijgsheren, Stervende Boeren en brandende strohutten. De sluizen stonden open, het water gutste binnen, en er gebeurde niets.

Geen keelpijn, geen rode ogen, geen gesnotter, geen iets. Niets dus.

Als resultaat bliksemde ik naar boven, greep Jon, Donderde terug naar beneden, plaatste me neer op het terras, en zette ik die draadloze ontvanger op zoals ik hem nog nooit op heb gezet.

Kat was er ook, kat bleef gewoon liggen.

Ondertussen is het tij echter gekeerd. In een grootstad als Antwerpen meer last hebben van hooikoorts dan op de boeren buiten? Het kan blijkbaar.

  1. Anonymous pironik said:

    aha de pluizige vijanden!
    (mijn vijanden hebben geen pluizen maar pluimen; en helaas zit het er in de stad ook vol van)

  1. Blogger CocktailSaurus said:

    In Antwerpen zit het natuurlijk wel vol van die graspollen enzo, enkel noemen ze daar NSV'ers...

leave a comment