<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

stel dat...

zondag, april 29, 2007


Blijkbaar diepgang alom aanwezig in mijn gedachtenstromen bij deze temperatuur. In de plaats van te puffen en wenen over het warme weer train ik mijn overkokende hersenmassa door het stellen van vreemde en uiterst nutteloze vragen zoals:

"stel dat de aarde plots, zonder aanleiding en rede, volledig zou stoppen met draaien, wat zouden dan de gevolgen zijn voor ons op kort termijn?"

Ik nodig dan ook iedereen uit een antwoord op deze vraag te geven, want tot nu toe heeft iedereen al een ander gegeven.

 1. Anonymous PieterC said:

  Amerika zou proberen met UltraJets de aarde terug in gang proberen te duwen.

  Of alle casino's, hoerenkoten, maffia verhuist naar de donkere kant van de aarde, en alle zonnekloppers naar de andere kant.

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  mag ik er een nachtje over slapen?

 1. Blogger Tine said:

  Aan de 1ne kant van de aarde zou het te warm worden, wegens constant zon en geen afkoeling.. Ijs zou smelten, alles zou overstromen, planten verbranden..
  Aan de andere kant, zou het koud worden!!
  Het zou wss onleefbaar worden...

 1. Blogger depolle said:

  ik bedoelde echt wel meer op korter termijn.
  dus niet de gevolgen omdat de zon altijd aan de zelfde kant blijft staan, maar eerder de gevolgen door de plotse vertraging van de aarde.
  zouden wij op aarde niets door hebben? zouden wij plots tegen een 10000tal km/u weggecatapulteerd worden?...

 1. Blogger Tine said:

  noppe, normaal gezien heeft dat geen effect....
  De maan draait ook veel sneller, en daar kunnen we op blijven staan (de lage zwaartekracht die er is niet meegeteld)
  dus niet draaien heeft ook geen effect vermoed ik....

 1. Anonymous QG said:

  "Aan de 1ne kant van de aarde zou het te warm worden, wegens constant zon en geen afkoeling.. Ijs zou smelten, alles zou overstromen, planten verbranden..
  Aan de andere kant, zou het koud worden!!
  Het zou wss onleefbaar worden..."
  "ik bedoelde echt wel meer op korter termijn."
  dude da is op korte termijn

  hebde al ooit de film "the core" gezien? waar de kern van de aarde stopt met draaien, waardoor we ons magnetisch veld gaan verliezen en we zo ni meer beschermd zijn van de zon. ze de kern terug willen jumpstarten door naar de kern af te reizen en het zo oh wonder ook nog lukt ook? maar natuurlijk niet voor dat alle mens grootste bouwwerken en steden er aan moeten geloven... die!

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Ik vind...

  Dat we zo plots kei hard naar beneden worden aangetrokken door de Aarde. Echtig waar, zo opeens plat als een vijg. Ok, mss niet ZO plat, maar toch wel wat meer zwaartekracht.
  Allez, de middelpuntvliegende kracht verdwijnt, we zijn opeens nietmeer mee aan het draaien met de Aarde...
  Ofja! Idd, we kunnen weggekatapulteerd worden, kan ook... Hmmm...

  Aanlokkend om hier een expermimentje voor te doen, wie doet mee?

leave a comment