<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ja baas

donderdag, mei 10, 2007

Gooi dat filmpje eens op kiwikommer zij baas konijn. Ik keek nogal bedenkelijk. Zoals gewoonlijk werd ik overspoeld door een oceaan aan vragen. Een filmpje over muizen en kaas en dergelijke? En denk je dat ik zomaar alles doe wat mensen mij zeggen? En hoe moet ik dat in godsnaam koppelen aan kiwikommer?


Wel het gaat, kijk maar:

Kaas, Holland, Europa, Wereld, Mars, Mannetjes, Vrouwtjes, Rokjes, Kleding, Mode, Design, School, Werk, Moe, Slaap, Snurk, Geluid, Golven, Zee, Water, Drinken, Eten, Komkommer.


Of om het iets korter te houden:

Kaas = lekker, lekker = komkommerVoila… …en blijkbaar doe ik wel alles wat ze mij zeggen.

  1. Blogger Tine said:

    effe vergezocht seg :)

  1. Anonymous Eline said:

    mihihi cool! :-)

  1. Anonymous Jasper said:

    Helemaal géén hsp

leave a comment